Tuesday, February 10, 2015

Na Hrudhaya Spandhana: om namasivaya

Na Hrudhaya Spandhana: om namasivaya

om namasivaya


Na Hrudhaya Spandhana:my feeling

Na Hrudhaya Spandhana:

Na Hrudhaya Spandhana: must wach this

Na Hrudhaya Spandhana: must wach this: must wach this
must wach this

Na Hrudhaya Spandhana: nice dance

Na Hrudhaya Spandhana: nice dance: nice dance
nice dance

Na Hrudhaya Spandhana: Bruna hathyalu papam

Na Hrudhaya Spandhana: Bruna hathyalu papam: Bruna hathyalu papam
Bruna hathyalu papam